ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVOCATENKANTOOR MEESTERS
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die door Advocatenkantoor Meesters, nader te noemen “het kantoor”, worden aanvaard.

Opdrachten
2. Het kantoor laat de opdrachten uitvoeren door mr. M.A. Meesters of de bij hem in dienst zijnde medewer-kers/advocaten. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Als (een deel van) de opdracht door een derde of door derden wordt uitgevoerd, wordt iedere aansprakelijkheid voor het werk van die derde of derden uitgesloten.

Declaratie
4. Voor de door het kantoor verrichte werkzaamheden bent u als cliënt het overeengekomen uurtarief verschuldigd, vermeerderd met verschotten (bijvoorbeeld: griffierecht, kosten deurwaarder, kosten deskundige) en omzetbelasting (BTW). Het tarief wordt jaarlijks (per 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar) aangepast aan de inflatiecijfers (CPI Alle huishoudens 2000=100).
5. Indien en voor zover u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp dan bent u de door de Raad voor Rechtsbijstand vastgestelde eigen bijdrage verschuldigd, alsmede het aan die gefinancierde rechtshulp verbonden griffierecht indien uw zaak bij de rechter aanhangig is of wordt gemaakt. Kosten die buiten de gefinancierde rechtshulp vallen, bijvoorbeeld de kosten van een door u gewenste en namens u ingeschakelde deskundige, worden volledig aan u doorbelast.
6. Indien een aanvraag voor gefinancierde rechtshulp door de Raad voor Rechtsbijstand wordt afgewezen dan dient u daartegen zelf bezwaar aan te tekenen mocht u zich niet in dat besluit kunnen vinden. Het kantoor is, zolang geen gefinancierde rechtshulp is toegekend, gerechtigd de (reeds verrichte) werkzaamheden tegen het vaste uurtarief van € 175,- excl. BTW bij u in rekening te brengen. Indien u alsnog met terugwerkende kracht gefinancierde rechtshulp wordt verleend dan zullen de tegen het voornoemde uurtarief gedeclareerde werkzaamheden worden gecrediteerd voor zover deze door die toevoeging worden ‘gedekt’.
7. Het is ook mogelijk dat u met het kantoor een vaste prijsafspraak maakt. Deze vaste prijs is altijd exclusief verschotten (bijvoorbeeld: griffierecht, kosten deurwaarder, kosten deskundige) en exclusief omzetbelasting, tenzij anders overeengekomen.
8. Het kantoor kan van u een voorschot voor de behandeling van een zaak verlangen. Het voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.
9. Reclames ten aanzien van een declaratie dienen te geschieden binnen 8 dagen na declaratiedatum.
10. De betalingstermijn bedraagt 14 dagen na dagtekening factuur. In spoedeisende zaken kan een kortere termijn worden gesteld. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u, indien u een rechtspersoon of een natuurlijk persoon bent die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, de wettelijke handelsrente verschuldigd en buitengerechtelijke incassokosten krachtens de Wet normering buitengerechtelijke incasso kosten en het daarbij behorende Besluit, met een minimum van € 40,- + BTW. Indien u wel een natuurlijk persoon bent die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan bent u de wettelijke rente en de voornoemde buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd nadat u schriftelijk in gebreke bent gesteld en de in die brief gestelde termijn van 14 dagen tot nakoming c.q. betaling (eveneens) ongebruik hebt laten verstrijken.
11. Tenzij u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtshulp worden door het kantoor gemaakte reiskosten berekend tegen € 0,50 per kilometer. Reistijd wordt tegen het overeengekomen uurtarief belast verminderd met 50%.
12. Bij niet (tijdige) betaling behoudt het kantoor zich het recht voor de bijstand c.q. de behandeling van het dossier geheel of gedeeltelijk te staken totdat alsnog de betaling is ontvangen. Dit ontslaat u echter niet van uw verplichting om het openstaande bedrag alsnog te voldoen.
13. Aan door het kantoor gegeven schattingen van de totale kosten kunnen geen rechten worden ontleend.

Klachten
14. In het (onverhoopte) geval, dat u klachten hebt over de dienstverlening van het kantoor, zal het kantoor deze afhandelen overeenkomstig de kantoorklachtenregeling, welke regeling op de overeenkomst van opdracht tussen u en het kantoor van toepassing is. Indien de klacht niet tot tevredenheid van de cliënt wordt opgelost kan hij zijn klacht voorleggen aan de rechtbank Midden-Nederland, zittingsplaats Utrecht. Een exemplaar van de klachtenregeling is te vinden op de website van het kantoor: www.advocatenkantoormeesters.nl

Aansprakelijkheid
15. De eventuele aansprakelijkheid van het kantoor is verzekerd bij Zurich Insurance plc. tot een maximum van € 500.000,-. De polisvoorwaarden zijn op aanvraag voor u beschikbaar. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door onze verzekeraar wordt uitbetaald, vermeerderd met het geldende eigen risico. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 20.000,- of, indien het in rekening gebrachte honorarium hoger is, tot een bedrag gelijk aan het honorarium met een maximum van € 50.000,-.
De beperking van de aansprakelijkheid van het kantoor zoals in deze bepaling neergelegd geldt niet indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van het kantoor.

16. Uw dossier wordt gedurende 7 jaar na beëindiging van de geleverde bijstand bewaard. Daarna wordt het dossier door het kantoor vernietigd met uitzondering van uitspraken (vonnissen, arresten, beschikkingen en overeenkomsten). Originele bescheiden (zoals bijvoorbeeld loonstroken) kunt u derhalve binnen 7 jaar bij het kantoor opvragen.

Privacy (AVG)
17. Waarvoor worden persoonsgegevens verwerkt (doeleinden)?
Het kantoor verwerkt persoonsgegevens van cliënten, wederpartijen, advocaten, gemachtigden, rechtbanken, deurwaarders en leveranciers. Dit wordt gedaan om de belangen van de cliënten te behartigen, waarvoor tevens noodzakelijk is het voeren van een deugdelijke onderneming.

18. Van wie worden deze persoonsgegevens verkregen?
Deze gegevens worden van de hierboven genoemde persoon (betrokkene) of personen (betrokkenen) zelf verkregen of, in verband met de belangenbehartiging van cliënten, van derden (bijvoorbeeld de wederpartij of diens advocaat).

19. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Wij verwerken van de client of de contactpersoon van een leverancier:
Naam;
Tussenvoegesel;
Achternaam;
Geboortedatum:
Geslacht;
BSN (alleen client);
Rijbewijs of paspoortnummer (alleen cliënt);
Telefoonnummer;
E-mailadres (IP adres);
Bankrekening;
Functie;
Naam werkgever/bedijf (en inschrijvingsnumer Handelsregister);
Adres werkgever/bedrijf (postadres en vestigingsadres);
E-mailadres werkgever/bedrijf;
Telefoonnummer werkgever/bedrijf;
En alle andere persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst van opdracht (belangenbehartiging) met de cliënt of een overeenkomst met een levancier, dan wel voor zover dit een gerechtvaardigd belang betreft van het kantoor, welk belang zwaarder weegt dan het belang van de betrokkene en dit belang niet in strijd komt met de grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van de persoonsgegevens van de betrokkene nopen. Volledigheidshalve wordt in het kader van een overeenkomst van opdracht met een client opgemerkt dat een advocaat een beroepsgeheim heeft waar aan hij zich dient te houden. Dit beroepsgeheim betreft de bijzonderheden van de door hem behandelde zaken, de persoon van de cliënt en de aard en omvang van diens belangen.

20. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
De hiervoor genoemde persoonsgegevens zullen in beginsel niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden. Zo verstrekt het kantoor uit dien hoofde de persoonsgegevens aan de websitebeheerder, de host van de website en de boekhouder. Dit zijn onze verwerkers. Het kantoor sluit met deze derden een verwerkingsovereenkomst, waarin is neergelegd dat die verwerker zich aan de AVG houdt, waaronder mede is begrepen een adequate beveiliging van die persoonsgegevens. Het kan ook voorkomen dat persoonsgegevens van de betrokkene aan een derde worden doorgegeven omdat dit: a) volgt uit een wettelijke plicht (bijvoorbeeld de verplichting tot het meewerken aan een politieonderzoek); b) de betrokken daar schriftelijk toestemming voor heeft verleend; c) noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst (waar de betrokken partij bij is); d) noodzakelijk is voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang van het kantoor of een derde, behalve wanneer de belangen van de betrokkene of zijn grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen.

21. Bewaren van persoonsgegevens
Het kantoor bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn vertrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

22. Beveiliging
Het kantoor heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen voor de bescherming van uw persoonsgegevens tegen onrechtmatige verwerking. De navolgende maatregelen zijn genomen:
Alle personen die werkzaam zijn voor het kantoor die kennis hebben gekregen van persoonsgegevens van de betrokkene zijn verplicht deze geheim te houden;
Het kantoor hanteert een gebruikersnaam en een wachtwoordbeleid bij digitaal bewaarde persoonsgegevens;
Het kantoor maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
Het kantoor test en evalueert regelmatig de genomen beveiligingsmaatregelen.

23. Rechten van de betrokkene omtrent zijn persoonsgegevens
U heeft als betrokkene het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens door het kantoor of een van onze verwerkers. Ook heeft u als betrokken het recht de verstrekte persoonsgegevens door het kantoor over te (laten) dragen aan u of aan een door u aangewezen derde.

24. Klachten
Indien u als betrokkene een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen met het kantoor (tel. 0346-580707) of een geschreven klachtbericht sturen naar info@advocatenkantoormeesters.nl of naar Postbus 157, 3600 AD Maarssen t.a.v. mr. M.A. Meesters. Het is aan te bevelen uw klacht te motiveren. U kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl), de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

1 juli 2018