RECHTERLIJKE UITSPRAKEN

Aannemen van nieuw personeel: terugvragen ontslagen ex-werknemer?

Je bedrijf zit weer in de lift: tijd om weer nieuwe werknemers aan te nemen. Mag dat of ben je verplicht ex-werknemers terug te nemen? Stel je hebt net iemand ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen omdat de zaken minder gingen. Je hebt een ontslagvergunning van het UWV gekregen. Binnen 26 weken wil je iemand (vast of middels inzet zzp, uitzendkracht) aannemen voor hetzelfde werk omdat het weer goed gaat met je bedrijf. Dan ben je verplicht je ex-werknemer terug te nemen onder dezelfde (arbeids)condities. Zo niet dan kan de ex-werknemer vernietiging aanvragen van zijn ontslag bij de rechter of vragen om een billijke vergoeding.

Zijn werknemers ontslagen volgens het afspiegelingsbeginsel, dan is degene die als laatste ontslagen is, als eerste die weer aan de slag kan. Met andere woorden: als werkgever heb je te maken met wederindiensttredingsvoorwaarden. De wederindiensttredingsvoorwaarden gelden niet als werknemer en werkgever met wederzijds goedvinden de arbeidsovereenkomst hebben laten beëindigen.

In de jurisprudentie zijn daarover wisselende oordelen te vinden.
De kantonrechter in Maastricht oordeelt dat niet relevant is of de werkzaamheden van structurele danwel tijdelijke aard is. Het feit dat het werk door een ander wordt verricht dan de ex-werknemer betekent dat er sprake is van schending van de wederindiensttredingsvoorwaarden.
Het hof in Den Bosch oordeelde dat er geen sprake was van schending: door inzet van uitzendkrachten binnen de 26 weken termijn kon niet aangetoond worden dat de arbeidsplaats niet had hoeven te vervallen.

Jurisprudentie: Rechtbank Limburg 16 juni 2016 (ECLI:NL:RBLIM:2016:5225) en Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 29 maart 2016 (ECLI:NL:GSHE:2016:1195)

Billijke vergoeding verschuldigd na opzegging zonder toestemming UWV?

Na 2 jaar arbeidsongeschiktheid ontvangt een werknemer een WGA uitkering en krijgt van de werkgever te horen dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Werkgever zegt op zonder toestemming UWV. Werknemer is het niet eens met deze beëindiging en wil graag een billijke vergoeding tegemoet zien in plaats van herstel van de arbeidsovereenkomst.
De kantonrechter stelt vast dat er sprake is van verwijtbaar handelen door de werkgever aangezien de werknemer niet ingestemd heeft met het ontslag en het UWV geen toestemming heeft gegeven. Nu de werknemer kiest voor een vordering van een billijke vergoeding, is de vraag of er voldoende aanleiding bestaat om een vergoeding toe te kennen.

Oordeel van de kantonrechter is dat het punitieve karakter hier geen rol speelt, vergoeding is bedoeld als financiële compensatie bij herstel van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter neemt als maatstaf of de werknemer in deze kwestie direct aanspraak zal kunnen maken op salaris als de overeenkomst hersteld is.

De kantonrechter oordeelt van niet: werkgever zal ongetwijfeld alsnog een ontslagvergunning aanvragen. Werknemer is immers langer dan 2 jaar ziek, ontvangt een WGA uitkering, niet in staat om op korte termijn (binnen 26 weken) het eigen werk, of aangepaste werkzaamheden te kunnen verrichten. Herplaatsing in een passende functie is eveneens niet aan de orde. Te verwachten is dat het UWV toestemming geeft voor ontslag. Tevens heeft werknemer onvoldoende feiten en omstandigheden naar voren gebracht die het tegendeel aantonen.

Op grond hiervan concludeert de kantonrechter dat herstel niet leidt tot directe aanspraak op salaris, zodat er geen reden is om de werknemer te compenseren met een billijke vergoeding.

Jurisprudentie: Kantonrechter Rotterdam 22 augustus 2016 (ECLI:NL:RBROT:2016:6495)