PRIVACY (AVG)

1. Waarvoor worden persoonsgegevens verwerkt (doeleinden)?
Het kantoor verwerkt persoonsgegevens van cliënten, wederpartijen, advocaten, gemachtigden, rechtbanken, deurwaarders en leveranciers. Dit wordt gedaan om de belangen van de cliënten te behartigen, waarvoor tevens noodzakelijk is het voeren van een deugdelijke onderneming.

2. Van wie worden deze persoonsgegevens verkregen?
Deze gegevens worden van de hierboven genoemde persoon (betrokkene) of personen (betrokkenen) zelf verkregen of, in verband met de belangenbehartiging van cliënten, van derden (bijvoorbeeld de wederpartij of diens advocaat).

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Wij verwerken van de client of de contactpersoon van een leverancier:
Naam;
Tussenvoegesel;
Achternaam;
Geboortedatum:
Geslacht;
BSN (alleen client);
Rijbewijs of paspoortnummer (alleen cliënt);
Telefoonnummer;
E-mailadres (IP adres);
Bankrekening;
Functie;
Naam werkgever/bedijf (en inschrijvingsnumer Handelsregister);
Adres werkgever/bedrijf (postadres en vestigingsadres);
E-mailadres werkgever/bedrijf;
Telefoonnummer werkgever/bedrijf;
En alle andere persoonsgegevens voor zover dit noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van de overeenkomst van opdracht (belangenbehartiging) met de cliënt of een overeenkomst met een levancier, dan wel voor zover dit een gerechtvaardigd belang betreft van het kantoor, welk belang zwaarder weegt dan het belang van de betrokkene en dit belang niet in strijd komt met de grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van de persoonsgegevens van de betrokkene nopen. Volledigheidshalve wordt in het kader van een overeenkomst van opdracht met een client opgemerkt dat een advocaat een beroepsgeheim heeft waar aan hij zich dient te houden. Dit beroepsgeheim betreft de bijzonderheden van de door hem behandelde zaken, de persoon van de cliënt en de aard en omvang van diens belangen.

4. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
De hiervoor genoemde persoonsgegevens zullen in beginsel niet aan derden worden verstrekt, tenzij dit noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden. Zo verstrekt het kantoor uit dien hoofde de persoonsgegevens aan de websitebeheerder, de host van de website en de boekhouder. Dit zijn onze verwerkers. Het kantoor sluit met deze derden een verwerkingsovereenkomst, waarin is neergelegd dat die verwerker zich aan de AVG houdt, waaronder mede is begrepen een adequate beveiliging van die persoonsgegevens. Het kan ook voorkomen dat persoonsgegevens van de betrokkene aan een derde worden doorgegeven omdat dit: a) volgt uit een wettelijke plicht (bijvoorbeeld de verplichting tot het meewerken aan een politieonderzoek); b) de betrokken daar schriftelijk toestemming voor heeft verleend; c) noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst (waar de betrokken partij bij is); d) noodzakelijk is voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang van het kantoor of een derde, behalve wanneer de belangen van de betrokkene of zijn grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen.

5. Bewaren van persoonsgegevens
Het kantoor bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn vertrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

6. Beveiliging
Het kantoor heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen voor de bescherming van uw persoonsgegevens tegen onrechtmatige verwerking. De navolgende maatregelen zijn genomen:
Alle personen die werkzaam zijn voor het kantoor die kennis hebben gekregen van persoonsgegevens van de betrokkene zijn verplicht deze geheim te houden;
Het kantoor hanteert een gebruikersnaam en een wachtwoordbeleid bij digitaal bewaarde persoonsgegevens;
Het kantoor maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
Het kantoor test en evalueert regelmatig de genomen beveiligingsmaatregelen.

7. Rechten van de betrokkene omtrent zijn persoonsgegevens
U heeft als betrokkene het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt ook bezwaar maken tegen de verwerking van (een deel van) uw persoonsgegevens door het kantoor of een van onze verwerkers. Ook heeft u als betrokken het recht de verstrekte persoonsgegevens door het kantoor over te (laten) dragen aan u of aan een door u aangewezen derde.

8. Klachten
Indien u als betrokkene een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u contact opnemen met het kantoor (tel. 0346-580707) of een geschreven klachtbericht sturen naar info@advocatenkantoormeesters.nl of naar Postbus 157, 3600 AD Maarssen t.a.v. mr. M.A. Meesters. Het is aan te bevelen uw klacht te motiveren. U kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl), de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.